Kennisgeving ontwerp wijzigingsplan Kustlaboratorium Waterdunen Zilte Teelten


Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland maken bekend dat zij op 23 januari 2018 het ontwerp van het wijzigingsplan Kustlaboratorium Waterdunen Zilte Teelten hebben vrijgegeven. Eerder is de kennisgeving gedaan, dat het ontwerp van het wijzigingsplan met bijbehorende stukken gedurende zes weken, vanaf 1 februari tot en met 14 maart ter inzage zou liggen. Wegens omstandigheden is het wijzigingsplan niet tijdig op ruimtelijkeplannen.nl geplaatst, reden waarom deze kennisgeving wordt ingetrokken en hierbij een hernieuwde kennisgeving wordt gedaan. Het ontwerp van het wijzigingsplan ligt met bijbehorende stukken gedurende zes weken, vanaf 15 februari tot en met 25 maart ter inzage.

De stukken kunt u inzien bij:
• Provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur;
• Gemeente Sluis, Raadhuisplein 1 te Oostburg, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 13.00 uur en op woensdag van 8.30 – 16.00 uur.

Het ontwerp wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en via www.zeeland.nl en op de website van het project Waterdunen: www.waterdunen.com/publicaties.

In het Inpassingsplan Waterdunen is ten zuiden van het Kustlaboratorium de aanduiding ‘wro-zone-zilte teelten’ opgenomen. Ter plaatse van deze aanduiding kunnen Gedeputeerde Staten zilte teelten toestaan door het vaststellen van een zogenoemd wijzigingsplan. Op basis van dit plan is het mogelijk om op deze locatie zilte teelten uit te voeren, op de voorwaarde dat dit leidt tot een versterking van de recreatieve beleefbaarheid en toegankelijkheid en er geen sprake is van aantasting van natuur- en landschapswaarden.

Gedurende de bovengenoemde periode van ter inzage legging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan naar keuze mondeling of schriftelijk bij Gedeputeerde Staten indienen. Het postadres voor de zienswijzen is Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Voor nadere informatie, het buiten kantoortijden inzien van stukken of het maken van een afspraak omtrent het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan contact opgenomen worden met mw. I. Deurwaarder, telefoonnummer 0118-752113 of 06-21124859.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?
Alle zienswijzen zullen (anoniem) worden gebundeld in een Nota van Beantwoording. Gedeputeerde Staten van Zeeland nemen de zienswijzen in overweging bij het vaststellen van het  definitieve wijzigingsplan. Tegen het vaststellingsbesluit staat voor belanghebbenden beroep open bij de Raad van State. Voorwaarde daarbij is, dat men eerder ook een zienswijze op het ontwerp van het wijzigingsplan heeft ingediend, tenzij het plan op het betreffende punt gewijzigd is vastgesteld.