Laatste Update (11-11-2014)

We houden u graag op de hoogte van de werkzaamheden bij Waterdunen.

Kustversterking
De graafwerkzaamheden op de percelen ten zuiden van de Langeweg zijn afgerond. Doordat deze werkzaamheden zijn afgerond vervallen de verkeersmaatregelen grotendeels. De oversteekplaats is weggehaald. De snelheidslimiet van 40 km/u blijft van toepassing en ook de transportroute blijft in stand. Komende winter gaat het graven tussen vakantiepark Schoneveld en de Slikkenburgseweg door, zolang het weer goed is en het terrein begaanbaar is. De zandopspuiting op het strand en binnen de dijk bij Waterdunen is in volle gang. Er wordt zo’n 400.000 m³ zand opgespoten. Dit zand wordt in 2015 gebruikt voor de afwerking van het klimaatduin en de eilanden in Waterdunen. We verwachten dat woensdag 12 november gestart wordt met het opspuiten van zand aan de westzijde van ’t Killetje voor het versterken van het duin voor de kustversterking Waterdunen. Bulldozers verwerken het zand in het duin. Vanaf week 47 wordt er zand opgespoten door Rijkswaterstaat tussen paviljoen de Boekanier tot aan ’t Killetje.

Getijdenduiker
De getijdenduiker is bijna klaar. De afgelopen weken is gebleken dat de duiker iets meer is gezakt dan vooraf was berekend, namelijk 10 centimeter in plaats van 6 cm. Dit is geen probleem, maar er wordt wel samen met de aannemer gekeken naar de oorzaak. Verder zijn een paar scheuren opgetreden in de wand, die de aannemer zonder problemen kan dichten. Wat zeker is, is dat de veiligheid van de waterkering rondom de getijdenduiker absoluut niet in het geding is. De schuiven waarmee het water straks gecontroleerd in en uit het gebied wordt gelaten, werken prima. Het betonwerk aan de duiker is afgerond. Het besturingssysteem van de schuiven in de kokers wordt geïnstalleerd. In de schuivenschacht wordt een werkplateau aangebracht voor het onderhouden van de schuiven. De bouw van het gemaal vordert gestaag. Om straks het zoete polderwater af te voeren, worden de getijdenduiker en het nieuwe gemaal verbonden door middel van een verbindingskoker. In de week van 22 t/m 24 november 2014 wordt de bouwkuip van de verbindingskoker aangebracht.

Aanleg Waterdunen
Bij het ‘t Killetje heeft het munitieonderzoek plaatsgevonden. Ter voorbereiding voor de aanleg van nieuwe weg naar de getijdenduiker zijn bomen gekapt en sonderingen gezet. De nieuwe weg wordt aangelegd in 2015. Het gebied ten zuiden van het Zandertje, de recreatie-eilanden, is bijna gereed. De recreatie-eilanden worden in de 2e helft van 2015 afgedekt met zand. De nieuwe kokerduiker bij de Puijendijk is gereed. De oude duiker onder de Puijendijk is verwijderd. Eind november is de Puijendijk weer open voor al het verkeer. 

Takkenrillen voor Steenuil geplaatst 
De Steenuil is een wettelijk beschermde vogelsoort en komt in Waterdunen voor. Om deze soort te behouden zijn in het gebied maatregelen genomen die zijn opgenomen in de ontheffing Flora- en Faunawet. Zo zijn er de afgelopen tijd takkenrillen geplaatst in Waterdunen. Een takkenril is een ‘wal’ van gestapelde takken, die bij elkaar worden gehouden door verticale palen. De takken en het blad vormen een voedselbron en bieden bescherming voor steenuilen en andere organismen. Hiernaast zijn er her en der in het gebied Steenuilnestkasten opgehangen.