Laatste update (31-03-2015)

We houden u graag op de hoogte van de werkzaamheden bij Waterdunen.

Kustversterking

Het werk aan de kustversterking in Waterdunen is weer gestart. De komende weken zijn de volgende werkzaamheden gepland:

- Deze week brengen we de fundering aan voor het fietspad op het duin ten westen van ‘t Killetje. Het werkverkeer zal de eerstkomende tijd gebruikmaken van dit pad.
- Deze week wordt ook de afrit naar het nieuwe strandpaviljoen Loods Tien aangebracht. Hiervoor gebruiken we zand uit het duin ten oosten van het paviljoen.
- Deze en volgende week starten de voorbereidende werkzaamheden voor het aanbrengen van Open Steenasfalt (mengsel van stenen en asfalt) ten oosten van de vuurtoren. Deze laag wordt aangebracht om de dijk te beschermen. Om het asfalt aan te kunnen brengen, is deze week de tijdelijke trap achter het Zandertje verwijderd. Medio april wordt de definitieve trap geplaatst ter hoogte van de vuurtoren.
- Begin april wordt de afdekking aan de zeezijde van de getijdenduiker, bestaande uit onder andere breuksteen en basalt, verwijderd. De zeezijde van ‘t Killetje en het westelijk duin blijft volledig afgesloten en is daardoor niet toegankelijk voor het publiek. Vanaf begin april gaan we hier verder met de kustversterking.
- De komende maanden wordt de afgegraven grond uit de geulen van het toekomstige natuur- en recreatiegebied verwerkt in het duin landinwaarts achter de dijk.

Getijdenduiker

Voor het nieuwe gemaal vond onlangs de laatste grote betonstort plaats voor het dak. De komende periode wordt het gebouw afgewerkt met onder andere ramen en deuren. Ook worden de pompen en de elektrotechnische installaties aangebracht. De verbindingskoker tussen het gemaal en de getijdenduiker is nagenoeg gereed. De bouwkuip van deze koker is inmiddels verwijderd. Eind maart wordt ook de bouwkuip van het gemaal verwijderd. Hierna passen we het aanvoerkanaal aan, zodat het polderwater richting het nieuwe gemaal kan stromen. Het streven is dat 1 mei 2015 de getijdenduiker, het nieuwe gemaal en de verbindingskoker gereed zijn. Deze planning is echter onder voorbehoud.

Aanleg Waterdunen

Medio 2015 start het aanbrengen van de bovenste zandlaag in het toekomstige recreatiedeel van het gebied. In dit deel wordt nu gewerkt aan de vorming van de kreken en de heuvels. Het zand voor de toplaag komt uit het zanddepot in Waterdunen en wordt binnen het gebied getransporteerd. Daarnaast werken we aan de aanbesteding voor de verdere aanleg van Waterdunen, zoals de wegen, paden, geulen, bolwerken en inlaatkreek met brug. Meer informatie over de planning van de werkzaamheden en technische details maken we bekend tijdens een inloopbijeenkomst op het projectkantoor van waterschap Scheldestromen in Breskens, die in juni wordt georganiseerd. Daarover volgt later meer.