Nieuws werkzaamheden juli 2015

In deze update vindt u het laatste nieuws over de werkzaamheden bij Waterdunen: de kustversterking en de aanleg van het natuur- en recreatiegebied.

Update kustversterkingswerkzaamheden

 • In ‘t Killetje wordt de dijk versterkt. Er is een verborgen glooiing aangebracht, die onderdeel uitmaakt van de waterkering.
 • Het deel van de dijk boven het onderhoudspad, ook wel het bovenbeloop genoemd, wordt voorzien van open steenasfalt (asfalt met een grove structuur). Op het open steenasfalt brengen we klei aan, zodat de dijk sneller kan begroeien.
 • Het deel van de dijk onder het onderhoudspad, de glooiing genoemd, wordt voorzien van basaltzuilen. ‘t Killetje behoudt op deze manier zijn oorspronkelijk uitstraling.
 • De oostelijke nol van ‘t Killetje is voorzien van een damwand, zodat de nol weer opgebouwd kan worden met de oorspronkelijk steenbekleding van basalt en Doornikse steen. Ook de palen in de nol worden terug aangebracht.
 • Op dit moment is ongeveer 1,2 miljoen m3 grond ontgraven uit het geulenstelsel en verwerkt in de dijk en het klimaatduin. Het grondwerk voor de dijk is inmiddels gereed. Een deel van de grond voor het duin wordt behandeld met kalk om de draagkracht te vergroten. Delen van het klimaatduin zijn afgewerkt en liggen gereed voor de afdekking met zand. Het zand wordt dit najaar op het klimaatduin aangebracht.
Werkzaamheden oostelijke nol


De oostelijke nol in ’t Killetje is ingekort en wordt in de oorspronkelijke staat hersteld. Op de voorgrond ziet u basaltzuilen.

Tijdelijke oprit Panoramaweg

De tijdelijke oprit van ‘t Killetje richting de Panoramaweg is erg steil. Tijdens transport in de zomerperiode zetten we verkeersregelaars in om het verkeer te begeleiden. Wees ook zelf extra alert op dit punt: rij voorzichtig en stap eventueel van uw fiets af.
In september wordt de definitieve oprit naar de Panoramaweg gerealiseerd, die minder steil zal zijn. Tijdens de realisatie van deze oprit is de Panoramaweg enkele dagen niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt dan een omleiding ingesteld. In de volgende nieuwsbrief (september) leest u de exacte data en details van de werkzaamheden en omleiding. 

Update werkzaamheden Provincie Zeeland

 • Half juli is er een opstart voor het zandbestek met Jac Rijk B.V.
 • De Groene Dijk wordt dan plaatselijk afgegraven, onder andere ter plaatse van de toekomstige inlaatkreek. Jac Rijk B.V. zal dan ook het depot bij de RWZI meer in de definitieve vorm brengen.
 • DELTA verlegt momenteel de leidingen langs het Zandertje, grotendeels binnen het werkgebied van de kustversterking. Deze werkzaamheden zijn bijna afgerond.
 • De nieuwe weg van ‘t Killetje langs het nieuwe gemaal en aansluiting op de Panoramaroute wordt aangelegd.
 • De aanleg van een nieuw fietspad onderlangs de Nolletjesdijk is voorbereid. De uitvoering zal aan het einde van de zomer (na de bouwvakantie) plaatsvinden.
 • Delen van Waterdunen waar het grote graafwerk grotendeels klaar is, worden ingezaaid met gras ter voorkoming van ongewenste plantengroei. In randen van Waterdunen wordt extra gelet op groei van akkeronkruiden.
 • Daarnaast werken we aan de aanbesteding voor de verdere aanleg van Waterdunen, zoals de aangepaste wegen (Puijendijk), recreatiepaden, geulen, bolwerken en inlaatkreek met brug. Hiervoor worden asfaltonderzoeken en milieutechnische onderzoeken van dammen uitgevoerd.

Zomerexcursies Waterdunen wegens succes verlengd!

Er zijn nog steeds veel mensen die graag een kijkje willen nemen in Waterdunen. Daarom gaan de zomerexcursies door in de maand augustus. Op de dinsdagen 4, 11, 18 en 25 augustus zal Het Zeeuwse Landschap de excursies door Waterdunen organiseren. Een gids wandelt met de deelnemers naar de vogeltelpost, langs de rand van één van de nieuwe kreken richting de pas verstevigde dijk. Deelname aan de excursie is gratis. U kunt zich aanmelden tot de maandag ervoor via info@hetzeeuwselandschap.nl of 0113-569110 (alleen op werkdagen). Vermeld daarbij op welke datum u wilt deelnemen en met hoeveel personen. De excursies duren ongeveer twee uur en starten om 10.00 uur bij strandpaviljoen Loods Tien (Nieuwesluisweg 50 in Breskens).

Excursie

Terugblik inloopavond Waterdunen

Bijna 70 mensen bezochten de inloopavond Waterdunen vorige maand. Zij werden bijgepraat over de voortgang van het natuur- en recreatiegebied, de kustversterking, het Kustlab en de getijdenduiker. Omwonenden wisselden onderling met elkaar van gedachten. Kortom, een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te horen over de voortgang van Waterdunen.

Inloopavond Waterdunen