Tweede herziening Inpassingsplan - kennisgeving

Kennisgeving ontwerp 2e herziening Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Waterdunen, Zeeland

Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland maken bekend dat zij op 20 november 2018 het ontwerp van de 2e herziening PIP Waterdunen Waterdunen hebben vastgesteld. Het ontwerp van de 2e herziening PIP Waterdunen ligt met bijbehorende stukken gedurende zes weken, vanaf 23 november 2018 tot en met 3 januari 2019 ter inzage.

De stukken kunt u inzien bij:
• Provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur;
• Gemeente Sluis, Raadhuisplein 1 te Oostburg, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 13.00 uur en op woensdag van 8.30 – 16.00 uur.

Het ontwerp van de 2e herziening PIP Waterdunen en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en via www.zeeland.nl en op de pagina Publicaties van deze website.

In deze tweede herziening zijn de volgende zaken meegenomen:

  1. Vergroten inhoudsmaat burgerwoningen naar 1000 m3;
  2. Verleggen grens bestemming ‘Natuur’ en ‘Natuur – Recreatie’ ten behoeve van de oestergeul en het welkomstgebouw voor natuur- en recreatiegebied Waterdunen;
  3. Juist planologisch-juridisch verankeren van de drie bestaande recreatiewoningen aan de Slikkenburgseweg 7a, b en c;
  4. Verwijderen van de wetgevingszone ten behoeve van strandpaviljoen;
  5. Omzetten bestemming strook nabij ’t Killetje van ‘Natuur – Recreatie’ naar ‘Wonen’.

Gedurende de bovengenoemde periode van ter inzage legging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan naar keuze mondeling of schriftelijk bij Provinciale Staten indienen. Het postadres voor de zienswijzen is Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Voor nadere informatie, het buiten kantoortijden inzien van stukken of het maken van een afspraak omtrent het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan contact opgenomen worden met mw. I. Deurwaarder, telefoonnummer 0118-632113.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?
Alle zienswijzen zullen (anoniem) worden gebundeld in een Nota van Beantwoording. Gedeputeerde Staten van Zeeland nemen de zienswijzen in overweging bij het vaststellen van het definitieve wijzigingsplan. Tegen het vaststellingsbesluit staat voor belanghebbenden beroep open bij de Raad van State. Voorwaarde daarbij is, dat men eerder ook een zienswijze op het ontwerp van het wijzigingsplan heeft ingediend, tenzij het plan op het betreffende punt gewijzigd is vastgesteld.