Update mei 2015

In deze update vindt u het laatste nieuws over de werkzaamheden bij Waterdunen: de kustversterking, de getijdenduiker en informatie van Provincie Zeeland over de aanleg van het natuur- en recreatiegebied Waterdunen.

Kustversterking

De komende maanden wordt de afgegraven grond uit de geulen van het toekomstige natuur- en recreatiegebied verwerkt in het duin landinwaarts achter de dijk. Daarnaast staan de komende weken de volgende werkzaamheden gepland:

 • Het meest noordelijke deel van het westelijk duin wordt verder afgewerkt met zand dat in depot ligt op het strand.
 • Aan de oostzijde van de getijdenduiker wordt de dijk op hoogte gebracht.
 • Op de glooiing in ‘t Killetje en ter plaatse van de aansluiting met het westelijk duin wordt open steenasfalt aangebracht.
 • Onder de Langeweg wordt een duiker aangelegd voor de afvoer van het water uit het grotendeels afgegraven stuk grond ten noorden van de Langeweg. De weg is aan één zijde afgesloten, maar blijft toegankelijk voor het verkeer. De werkzaamheden zijn waarschijnlijk eind deze week afgerond.
 • Tussen de nieuwe oprit van de Panoramaweg en ‘t Killetje wordt de dijk afgewerkt met een laag klei.

Aanpassing nol bij ‘t Killetje

In de loop van 2016 zal de getijdenduiker in Waterdunen in werking treden. Via de getijdenduiker stroomt dan twee maal per dag zout water in en uit ’t Killetje naar het natuur- en recreatiegebied Waterdunen. De hoge stroomsnelheden in de getijdenduiker zorgen voor uitschuring van de bodem. Daarom gaat waterschap Scheldestromen de doorstroomopening tussen beide nollen verbreden. Om dit te realiseren wordt de oostelijke nol ingekort. Op deze manier verlagen we de stroomsnelheid van de in- en uitstroom van de getijdenduiker. Een bijkomende maatregel om de stroomsnelheid te verlagen, is een gedeeltelijke verdieping en het aanbrengen van een bodembescherming in ‘t Killetje. Op dit moment zijn we gestart met het verwijderen van de bekleding van de oostelijke nol in ‘t Killetje. Vervolgens gaan we de nol inkorten, waarna we de nol zoveel als mogelijk met bestaande materialen terugbrengen in de oorspronkelijke vorm. Zo blijft de cultuurhistorische waarde van de nol behouden. Om de aanpassing van de nol en de kustversterking in het oostelijk deel van ‘t Killetje te realiseren, brengen we een damwand aan net boven de laagwaterlijn. In 2016 brengen we een bodembescherming aan, waardoor de damwand uit het zicht verdwijnt.

Getijdenduiker

De werkzaamheden aan de getijdenduiker, de verbindingskoker en het nieuwe gemaal zijn grotendeels klaar. De komende periode vinden de laatste afrondende werkzaamheden plaats. Het streven is dat einde zomer 2015 het nieuwe gemaal in werking zal treden. Deze planning is echter onder voorbehoud. De bouw van de getijdenduiker is vastgelegd in een time lapse filmpje van 1.44 minuten. Interesse? Kijk dan hier naar het middelste filmpje op de pagina. 

Informatie Provincie Zeeland, aanleg Waterdunen

 •  In augustus 2015 start het aanbrengen van de bovenste zandlaag in het toekomstige recreatiedeel van het gebied ten zuiden van het Zandertje. Dit zand komt uit het zanddepot in Waterdunen en wordt binnen het gebied getransporteerd.
 • De Groene Dijk wordt dan plaatselijk afgegraven, onder andere ter plaatse van de toekomstige inlaatkreek. Dezelfde aannemer zal dan ook het depot bij de RWZI meer in de definitieve vorm brengen.
 • DELTA verlegt de leidingen langs het Zandertje, grotendeels binnen het werkgebied van de kustversterking. De nieuwe weg van ‘t Killetje langs het nieuwe gemaal wordt aangelegd.
 • De aanleg van een nieuw fietspad onderlangs de Nolletjesdijk is voorbereid. De uitvoering zal aan het einde van de zomer (na de bouwvakantie) plaatsvinden.
 • Delen van Waterdunen waar het grote graafwerk grotendeels klaar is, worden ingezaaid met gras ter voorkoming van ongewenste plantengroei.
 • Daarnaast werken we aan de aanbesteding voor de verdere aanleg van Waterdunen, zoals de aangepaste wegen (Puijendijk), recreatiepaden, geulen, bolwerken en inlaatkreek met brug. Hiervoor worden asfaltonderzoeken en milieutechnische onderzoeken van dammen uitgevoerd.

Informatieavond Waterdunen op 16 juni 2015

Dinsdag 16 juni 2015 van 18.30 uur tot 21.00 uur organiseert Provincie Zeeland een inloopbijeenkomst over Waterdunen voor omwonenden en belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst geeft de Provincie samen met betrokken partijen informatie over de voortgang en planning van de uitvoeringswerken Waterdunen, de getijdenduiker en de kustversterking. Deze bijeenkomst is bedoeld om betrokkenen en geïnteresseerden bij te praten over dit bijzondere natuur- en recreatiegebied in aanbouw. Iedereen is welkom tussen 18.30 en 21.00 uur in het projectbureau Zwakke Schakel, Veerhaven 5 in Breskens.

Zomerexcursies Waterdunen in juni en juli

Waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland organiseren in juni en juli elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur een wandeltocht door Waterdunen onder begeleiding van een gids. Tijdens de tocht wordt uitleg gegeven over de kustversterking, de aanleg van het natuur- en recreatiegebied en de getijdenduiker. Begin- en eindpunt van de tocht is strandpaviljoen Loods Tien in Breskens. Hier leest u meer over de excursies en de wijze van aanmelden. Wees er snel bij, want vol is vol.