Waterschap Scheldestromen


Waterschap Scheldestromen is - evenals de overige 26 Nederlandse waterschappen - een functiegerichte overheidsorganisatie met een beperkt aantal taken. In het geval van Zeeuws-Vlaanderen zijn deze taken: de zorg voor de waterkering, de zorg voor het watersysteem en  het zuiveren van afvalwater. Ook de zorg voor de wegen in het buitengebied valt onder de verantwoordelijkheid van het waterschap. De zorg voor waterkwantiteit en -kwaliteit wordt ook wel samengevat onder de noemer integraal waterbeheer. Hiermee is waterschap Scheldestromen een zogenaamd all-in waterschap. Hiermee wordt bedoeld dat het waterschap alle taken voor haar rekening neemt die volgens de Waterschapswet aan een waterschap kunnen worden toegekend. Het waterschap staat onder leiding van de Algemene Vergadering. De dagelijkse beslissingen worden genomen door het Dagelijks Bestuur. De ambtelijke organisatie staat onder leiding van het managementteam.

Het beheersgebied van het waterschap beslaat o.a. het gehele grondgebied van Zeeuws-Vlaanderen. Het betreft een tamelijk uitgestrekt gebied met een oppervlakte van 73.150 hectare. In dit gebied liggen drie gemeenten: Hulst, Terneuzen en Sluis. In totaal wonen er circa 108.000 mensen. Zeeuws-Vlaanderen heeft een uitgestrekt landelijk karakter, met veel agrarische bedrijven. Dit vraagt om een aparte benadering van het waterbeheer.

Bezoek de website van waterschap Scheldestomen

Kustversterking Waterdunen