Projectpartners


Aan Waterdunen werken vijf partijen samen. Dat zijn de Provincie Zeeland, de trekker van het project, de gemeente Sluis, waterschap Scheldestromen en twee private partijen: Molecaten en Het Zeeuwse Landschap.
 

Logo's

Rolverdeling

De twee private partijen zijn de initiatiefnemers van het project. De recreatieondernemer zocht een mogelijkheid om de dreigende kustversterking 'over zijn camping heen' om te buigen in een kans voor kwaliteitsverbetering. Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) was op zoek naar een gebied, waar een grootschalige zilte natuurontwikkeling tot stand gebracht kan worden. De beide partijen hebben elkaar gevonden en het eerste concept voor Waterdunen uitgewerkt. Beide dragen ook financieel bij aan de uitvoering. Molecaten financiert uiteraard de verblijfsrecreatie, maar draagt ook bij aan de uitvoering van de natuurontwikkeling. HZL zal de aangelegde natuur gaan beheren.

Provincie en gemeente zijn bij het project betrokken geraakt vanuit hun bestuurlijke verantwoordelijkheden voor de ruimtelijke ordening en de projecten Natuurlijk Vitaal en Zwakke Schakels. De provincie vervult ook een belangrijke rol als schakel naar de rijksoverheid. In november 2008 hebben Provinciale Staten besloten, vanwege de provinciale belangen die met Waterdunen zijn gemoeid, een inpassingsplan op te stellen.

De rol van het waterschap bij Waterdunen is tweeledig. In de eerste plaats is het waterschap formeel verantwoordelijk voor de planvorming en de uitvoering van het kustversterkingsdeel. De kosten van de kustversterking zijn voor rekening van het Rijk. Daarnaast is het waterschap betrokken vanuit de verantwoordelijkheid voor de wegen en de waterhuishouding rondom Waterdunen.