Meten waterpeil

Wat zijn dat voor blauwe paaltjes daar in de akker? Op verschillende plekken in en rond het gebied Waterdunen zitten meetpunten voor het grondwater. Deze meetpunten zijn niet nieuw en zitten er al geruime tijd. In totaal zijn dit er ruim 30. Deze grondwater monitoring wordt door de Provincie uitgevoerd. Van zowel ondiep als dieper grondwater worden de waterstanden continu gemeten.

Ook wordt het zoutgehalte regelmatig bepaald. Op onderstaande foto ziet u meetpunten aan de rand van een akker rondom het gebied Waterdunen.

Kees Glas fiets elke drie maanden alle punten af om de informatie met een speciaal apparaat uit te lezen. Op deze foto is Kees de meetinformatie aan het uitlezen bij een woning in het gebied.

Deltares verzamelt alle gegevens om een compleet overzicht te krijgen van het grondwater in en rondom het gebied Waterdunen. Deze gegevens worden verwerkt in een analyse met de gegevens van neerslag. Zo kunnen veranderingen van het grondwater voor, tijdens en na afloop van het realiseren van Waterdunen in beeld gebracht worden.

Achtergrond

Bij de voorbereiding van de plannen voor Waterdunen is uitgebreid onderzoek verricht naar de kans op verziltingsproblematiek. De conclusie van het uitgevoerde onderzoek is dat het risico op zoutschade beperkt is. Deltares ontwikkelde een monitoringsprogramma om de effecten van het zout te kunnen volgen. In 2014 werd een nulmeting van het grondwater uitgevoerd om het huidige grondwatersysteem in beeld te brengen. Deltares voerde vanaf begin 2010 metingen uit van het grondwater om het huidige grondwatersysteem in beeld te brengen. In 2014 is dat gepresenteerd in het rapport nulmeting.Meer informatie kunt u vinden in het eindrapport nulmeting 

De metingen zijn tijdens de uitvoering van Waterdunen doorgegaan en geïntensiveerd. Elke drie maanden worden de dagelijkse gegevens opgehaald en beoordeeld. Tot nu toe zijn er geen wijzigingen in het grondwater geconstateerd. De metingen worden na de realisatie van Waterdunen nog een aantal jaren doorgezet.

Mocht desondanks toch zoutschade optreden als gevolg van Waterdunen, dan wordt deze vergoed op basis van de voor Waterdunen geldende nadeelcompensatieregeling. Deze regeling kunt u vinden op de pagina publicaties