Waterdunen uitgebreid met Oestergeul

Volgende week starten de eerste werkzaamheden voor de aanleg van de Oestergeul in het Kustlaboratorium in het gebied Waterdunen. De Oestergeul wordt aangelegd als een verbindingsgeul tussen twee bestaande geulen, waarin zoutwater-organismen, zoals schelpdieren, gekweekt kunnen worden.

De werkzaamheden omvatten het graven van een geul, die in verbinding staat met de andere waterpartijen in Waterdunen. De vrijgekomen grond wordt in het omliggende gebied verwerkt. De oevers van deze geul worden versterkt met stortstenen. In een later stadium komen er een drietal schoepenraderen in de geul, die gaan zorgen voor voldoende doorstroming en hierdoor verversing van het water. De daadwerkelijke kweek van aquatische organismen kan pas starten zodra de getijdenduiker in gebruik genomen is en het getijdenwater toegang heeft tot Waterdunen.

De aanleg van de geul vindt plaats ten noorden van het afgesloten deel van de Langeweg; lichte verkeershinder door aan- en afvoer van machines en transport van materialen is te verwachten. Op enkele dagen zal er zwaar transport plaatsvinden, van stortsteen en betonplaten. Op deze dagen zullen klaar-overs zorgen voor de veiligheid van overstekende schoolkinderen en wordt er een snelheidsbeperking opgelegd ter plaatse van de Langeweg.

Kustlaboratorium en Waterdunen

Het Kustlaboratorium is een proeftuin voor de binnendijkse teelt van zoutwaterplanten- en dieren op het land. De landschappelijke inpassing speelt hierbij de hoofdrol: met het Kustlaboratorium wil Het Zeeuwse Landschap laten zien dat zilte aquacultuur op het land -die nu toch vaak een industriële uitstraling heeft- er landschappelijk aantrekkelijk uit kan zien. Ondernemers gaan in het Kustlaboratorium zilte gewassen telen; ook zoutwaterdieren kunnen hier op het land gekweekt worden. Het Kustlaboratorium komt in Waterdunen bij Breskens te liggen.

Meer informatie is te vinden op de website van het Kustlaboratorium.