Wijzigingsplan Zilte Teelten Waterdunen vastgesteld

Kennisgeving vaststelling wijzigingsplan Kustlaboratorium Waterdunen Zilte Teelten, Zeeland

Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland maken bekend dat zij op 29 mei 2018 het wijzigingsplan Kustlaboratorium Waterdunen Zilte Teelten hebben vastgesteld. Vanaf de dag na publicatie ligt het ontwerp van het wijzigingsplan met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage.

De stukken kunt u inzien bij:
• Provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur;
• Gemeente Sluis, Raadhuisplein 1 te Oostburg, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 13.00 uur en op woensdag van 8.30 – 16.00 uur.

Het wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en via www.zeeland.nl. Ook via deze website van het project Waterdunen zijn de stukken in te zien op de pagina Publicaties.

In het Inpassingsplan Waterdunen is ten zuiden van het Kustlaboratorium de aanduiding ‘wro-zone-zilte teelten’ opgenomen. Ter plaatse van deze aanduiding kunnen Gedeputeerde Staten zilte teelten toestaan door het vaststellen van een zogenoemd wijzigingsplan. Op basis van dit plan is het mogelijk om op deze locatie zilte teelten uit te voeren, op de voorwaarde dat dit leidt tot een versterking van de recreatieve beleefbaarheid en toegankelijkheid en er geen sprake is van aantasting van natuur- en landschapswaarden.

Gedurende de ter inzage legging van het ontwerp wijzigingsplan is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze is opgenomen in de nota van zienswijzen, welke als bijlage bij het wijzigingsplan is gevoegd. De zienswijze heeft geen aanleiding gegeven tot aanpassing van het wijzigingsplan.

Tegen het vastgestelde wijzigingsplan is beroep mogelijk gedurende de inzagetermijn.

Het beroep moet worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door:

  • Belanghebbenden die tijdig zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbestemmingsplan;
  • Belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij Gedeputeerde Staten van Zeeland naar voren te brengen;

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn door een belanghebbende die een beroepsschrift heeft ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.