Aanleiding voor het initiatief


West-Zeeuws-Vlaanderen wordt geconfronteerd met sociaal-economische problemen. De leefbaarheid van het gebied neemt af door onder andere vergrijzing en een afnemende werkgelegenheid in de landbouw, visserij en het bankwezen. Met het gebiedsplan Natuurlijk Vitaal wil de regio deze ontwikkelingen keren en weer perspectief aan het gebied geven. Kansen worden vooral gezien in het stimuleren van de economie en de verbetering van de omgevingskwaliteiten zoals natuur, landschap, cultuurhistorie en de leef- en recreatieomgeving.

Het project Waterdunen wil deze kansen verzilveren. Realisatie van Waterdunen betekent een forse investering in het gebied, die leidt tot structurele economische baten voor een regio die dat hard nodig heeft. Met Waterdunen wordt bovendien op aansprekende wijze vorm gegeven aan de dubbeldoelstelling van het project Zwakke Schakels: kustversterking én verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast draagt Waterdunen bij aan de (landelijke) doelstelling voor natuurherstel in de Westerschelde. Waterdunen maakt onderdeel uit van het alternatieve pakket maatregelen voor het Middengebied, waardoor ontpoldering kan worden voorkomen.

Het initiatief voor dit project is jaren geleden genomen door de toenmalige eigenaar van camping Napoleon Hoeve (inmiddels onderdeel van Molecaten) nabij Breskens. West-Zeeuws-Vlaanderen was een van de acht Zwakke schakels langs de Nederlandse kust. De recreatieondernemer zocht een mogelijkheid om de dreigende kustversterking 'over zijn camping heen' om te buigen in een kans voor kwaliteitsverbetering. Stichting Het Zeeuwse Landschap was op zoek naar een gebied waar een grootschalige zilte natuurontwikkeling tot stand kan worden gebracht. Samen hebben zij de aanzet gegeven tot het project Waterdunen.

Inspiratiebronnen

De initiatiefnemers hebben zich daarbij onder meer laten inspireren door het recreatienatuurgebied Marquenterre in Noord-Frankrijk aan de monding van de Somme, en meer recent door de ontwikkelingen in Vlaanderen rond de Schelde en in het bijzonder de projecten Lippenbroek en Kruibeke-Bazel-Rupelmonde.