Getijdenduiker


De getijdenduiker vormt de verbinding tussen het zilte natuurgebied en de Westerschelde. Om getijdenwerking en de vorming van nieuwe natuur mogelijk te maken is door waterschap Scheldestromen, in opdracht van de Provincie Zeeland, een getijdenduiker aangelegd. Dit is een doorlaatmiddel waardoor het water uit de Westerschelde het gebied tweemaal per dag in en uit stroomt. Dit is voor bezoekers een boeiend schouwspel. Het gebied rond de duiker is een focuspunt voor de verblijfs- en dagrecreatie.

 

Waterkering en kustversterking

De getijdenduiker ligt in de dijk bij ‘t Killetje bij Breskens en is onderdeel van de waterkering. Het waterschap Scheldestromen is eigenaar en beheerder van de getijdenduiker. De werkzaamheden aan de dijk in het kader van het kustversterkingsprogramma Zwakke Schakel West Zeeuws-Vlaanderen zijn afgerond. De bestaande dijk bij 't Killetje is verhoogd en heeft een nieuw duin gekregen aan de landzijde: het klimaatduin.

Kokers

De duiker heeft vier kokers met inwendige afmetingen van 4m breed en 3m hoog. Drie kokers dienen om het getij te creëren in Waterdunen. De vierde koker zorgt voor de afvoer van polderwater en wordt via een verbindingskoker aangesloten op een nieuw gemaal dat gelijktijdig met de getijdenduiker is gebouwd. Op de kokers in het dijklichaam staat een bedieningsruimte.

Schuiven

De kokers hebben elk twee schuiven die automatisch het waterpeil in het getijdengebied regelen. De constructie is onderdeel van de waterkering en het Waterschap stelt hoge eisen aan de afsluiting. Indien nodig, zoals bijvoorbeeld bij stormvloed, kan de constructie hermetisch worden gesloten. Daarom heeft elke koker twee schuiven.

 

Op 26 september 2019 is de getijdenduiker officieel geopend. 

 

Infographic werking getijdenduiker
Infographic over de werking van de getijdenduiker
Logo OP Zuid - Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling