Kustversterking en bouw getijdenduiker


Kustversterking

Al in 2013 begon het afgraven van de voormalige akkers in het projectgebied. De grond die daarbij vrij kwam is gebruikt voor de versterking van de kust.
In het kader van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma werd de kust ter hoogte van Waterdunen aangewezen als één van tien Zwakke Schakels. Een Zwakke Schakel is een gedeelte van de Nederlandse kust dat niet in staat is een superstorm te weerstaan. Dit betekende dat de zeewering tussen ‘t Killetje en het Zandertje versterkt moest worden. Dit kon niet zeewaarts omdat er voor de kust in de Westerschelde een diepe getijdengeul ligt. Door de sterke stroming zou het aangebrachte materiaal zo weer wegspoelen. Daarom is de zeedijk landinwaarts versterkt met een zogenaamd klimaatduin. Dit duin is maar liefst 300 meter breed en het hoogste punt ligt op 18 meter. Met een gemiddelde hoogte van 14 meter biedt het klimaatduin bescherming voor de toekomst.
In het totaal is voor de kustversterking circa 1,5 miljoen kubieke meter grond gebruikt en 400.000 kubieke meter zand aangevoerd. Door het afgraven van de klei en grond uit het plangebied ontstonden de eerste geulen en eilanden voor de getijdennatuur. Met het zetten van stuifschermen en het inplanten van helmgras en verschillende struiken op het klimaatduin werd begin 2016 de kustversterking afgerond.

Getijdenduiker

Door in de versterkte dijk een zogenaamde getijdenduiker te bouwen, stroomt zeewater vanuit de Westerschelde gecontroleerd het gebied erachter in en uit. De getijdenduiker is in 2014-2015 in opdracht van de Provincie Zeeland aangelegd door het waterschap Scheldestromen. Ter hoogte van ’t Killetje waar vroeger polderwater werd afgevoerd, liggen nu vier betonnen kokers in de waterkering. Door drie van deze kokers stroomt het Westerscheldewater in en uit op het ritme van eb en vloed zodat binnendijkse getijdennatuur ontstaat. De vierde koker staat in verbinding met het gemaal dat (zoet) polderwater afvoert uit het achterland van Waterdunen.

Meer informatie over de kustversterking en de getijdenduiker is te vinden op de pagina Getijdenduiker.